ERZBISTUM KÖLN

Informatie over de Europese Gemeenschaap van historische Schuttersgilden

Beschermheer:

 • Karl von Habsburg

President:

 • Charles-Louis Prins van Merode

Vice-presidenten:

 • Horst Thoren
  Hannenplatz 4, D - 41352 Korschenbroich
 • Jos Verbeeten
  Pastoor Willemspad 3, NL – 5845 Ga Sint Anthonis
 • Andrzej Wegner
  Ul. Chojnicka 62, PL – 89-500 Tuchola

Algemeen secretaris:

 • Peter-Olaf Hoffmann
  Jahnstrasse 6, D – 41541 Dormagen

Penningmeester:

 • Drs. Louis Litjens
  Van Hillenstraat 10, NL – 5988 BH Helden

 

Algemene gegevens

In 1955 werd door vertegenwoordigers van federaties van Gilden uit Nederland, België en Duitsland een werkgroep gevormd om te komen tot de oprichting van een Bond van Historische Schuttersverenigingen. Al snel daarna werd deze werkgroep omgevormd tot “Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden” (EGS).

In 1975 vond in Aken het eerste Europees koningschieten plaats. Steeds meer landen sloten zich aan. Op de dag van vandaag zijn bijna 1 miljoen schutters en hun gezinnen in ongeveer 2.800 broederschappen, gilden, schutterijen en verenigingen in de EGS verenigd. Schutters en gildebroeders en zusters uit Zweden, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein, Italië, Polen, Tsjechië en Kroatië vinden in de EGS hun Europese thuisbasis.

Deze grote Europese Schuttersorganisatie zet zich in voor een verenigd, Christelijk Europa met als devies: “PRO DEO – PRO EUROPAE CHRISTIANAE UNITATE – PRO VITA” (voor God – voor een verenigd, Christelijk Europa – voor het leven). Zich bewust van de geschiedenis van de verschillende deelnemende groeperingen kiezen de schutters en gilden in Europa voor een gezamenlijke weg naar het gemeenschappelijke doel. Door begrip te hebben voor elkaar en oog te hebben voor de onderlinge verschillen in ontwikkeling tussen de veelkleurige tradities van de leden wordt ook een goede band tussen de Europese volkeren verwezenlijkt. Het gebroederlijk samen optrekken versterkt de Europese eenheid en bevordert het vreedzaam samenleven in Europa.

Geschiedenis van de EGS


Na het eerste Europese Schutterstreffen in 1975 in Aken werd het achtereenvolgens in Nijmegen (NL, 1977), in Peer (B, 1979), in Koblenz (D, 1981), in Eindhoven (NL, 1982), in Eupen (B, 1985), in Lippstadt (D, 1987), in Valkenburg (NL, 1989), in Genk (B, 1992), in Medebach (D, 1994), in Haaksbergen (NL, 1996), in Krakau (PL, 1998), in Garrel (D, 2000), in Vöcklabruck (A, 2003), in Bernheeze (NL, 2006). Het laatste Europees Schutterstreffen vond plaats in 2009 in Kinrooi (B).

In 1994 kreeg de EGS een nieuw statuut en daarmee een nieuwe structuur. Het Presidium van de EGS het feitelijke bestuursorgaan. Daarin vormen vertegenwoordigers van de 5 regio’s samen met het dagelijks bestuur het bestuur van deze grote Europese organisatie. De vijf regio’s zijn:
Regio 1: Duitsland, ten noorden van de Main
Regio 2: Duitsland, ten zuiden van de Main met Oostenrijk, Zwitserland en Italië
Regio 3: Scandinavië, Groot Brittannië en Nederland
Regio 4: België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Griekenland
Regio 5: Oost-Europa met op dit moment het zwaartepunt in Polen, Kroatië en Tsjechië

Het alsmaar toenemen van het aantal deelnemende verenigingen bewijst dat de schutters met de EGS op de goede weg zijn.

De verbondenheid met de kerk

Naast de EGS, maar daar nauw mee verbonden, is de RIDDERORDE VAN DE HEILIGE SEBASTIAAN IN EUROPA actief. Deze ridderorde wil de band van de schutters met de kerk versterken en bevorderen. Dit doel komt tot uitdrukking in de zinspreuk: VOOR GOD – VOOR EEN VERENIGD, CHRISTELIJK EUROPA – VOOR HET LEVEN. De leden verplichten zich in het bijzonder door hun voorbeeldige levenshouding en ze zetten zich persoonlijk in voor kerk en samenleving. Het Presidium van de EGS vormt ook het Kapittel van de Orde en geeft daarmee zowel leiding aan de Orde als aan de EGS.

Het sociale engagement

Binnen de EGS is een eigen sociaal netwerk actief dat – gekoppeld aan elk Europees Schutterstreffen – sociale projecten ondersteunt. Voor het eerst werd bij het Europees Schutterstreffen in Krakau (P) een kinderdorp van de Poolse Broeder Albert stichting ondersteund. Daarmee kreeg de stichting de mogelijkheid een nieuw huis in kinderdorp Radwanowice te bouwen inclusief een beschutte werkplaats. In het jaar 2000 is dit huis door de stichting in gebruik genomen.
Bij het Europees Schutterstreffen in Garrel in 2000 heeft het sociaal werk van de EGS een project van de gemeente, de parochie en de broederschap in Garrel ondersteund. “Hulp voor de kinderen in Luck”. Luck is een stad in de Oekraïne in de omgeving van Tsjernobyl. De gevolgen van de reactorcatastrofe zijn hier nog altijd merkbaar. Kinderen, die door hun ouders in Luck worden ondergebracht, kunnen daar in een weeshuis onderdak vinden. De gaarkeukens moeten worden uitgebreid en een apotheek, die kosteloos medicamenten verstrekt om noodzakelijke medicijnen toch te kunnen geven, moet voor een dreigende ondergang worden gered.

Bij het Europees Schutterstreffen in Vöcklabruck in 2003 werd opnieuw de Poolse Broeder Albert stichting geholpen bij het aanbrengen van geïsoleerde ramen in haar gebouwen.

Bij het Europees Schutterstreffen in Bernheze werd een instelling voor meervoudig gehandicapten ondersteund.

Bij het Europees Schutterstreffen in Kinrooi in 2009 kon een aantal projecten worden ondersteund. Het waren akkerbouwproject Kesteprado in El Carmen Peru, een hulptransport voor de inrichting van een dispensarium in Conan Roemenie en de Salvatoriaanse hulpactie voor een waterput in Kenia. De collectes in de beide eucharistievieringen zijn bestemd voor het ondersteunen van het werk van missionarissen uit Kinrooi.

Het Europees Schutterstreffen

Om de drie jaar wordt er een Europees Schutterstreffen georganiseerd waaraan alle bonden deelnemen. Bij dit feest gaat het, naast de strijd om de Europese koningstitel, ook om de persoonlijke ontmoeting van alle Europese schutters. Wedstrijden in het schieten, het trommelen, het vendelen enzovoorts versterken de onderlinge Europese banden en vriendschappen. Ook het samenkomen van de jeugdleden wordt in de EGS bevorderd. Elkaar leren kennen, iets van een ander leren en samen plezier maken staan bij deze grote Europese beweging centraal.

Daardoor kunnen de schutters de historische verschillen in ontwikkeling van het Europees schutterswezen leren kennen en begrip leren opbrengen voor de specifieke kenmerken van alle landen.

Jaarlijkse evenementen

Naast het Europees Schutterstreffen vindt twee keer per jaar een algemene vergadering van de EGS plaats en een keer per jaar is er een zitting van het Generaal Kapittel van de Orde.

Daarmee levert de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden een bijdrage aan een grote volkenoverstijgende vriendschapsband in Europa en draagt bij aan een verenigd Christelijk Europa.

Contactadres:

Algemeen secretaris
Peter-Olaff Hoffmann
Jahnstrasse 6, D – 41541 Dormagen
Tel. +49 (0) 2133-257-225 (kantoor)
E-Mail: generalsekretaer@e-g-s.eu

Informatie over de Ridderorde van de Heilige Sebastiaan in Europa

Grootmeester:

 • Karl von Habsburg

Prior:

 • Charles-Louis Prins van Merode

Subprior:

 • Horst Thoren
  Pescher Straße 74, D - 41352 Korschenbroich
 • Jos Verbeeten
  Pastoor Willemspad 3, NL – 5845 GA Sint Anthonis
 • Andrzej Wegner
  Ul. Chojnicka 62, PL – 89-500 Tuchola

Kanselier:

 • Peter-Olaf Hoffmann
  Jahnstrasse 6, D – 41541 Dormagen

Schatbewaarder:

 • Drs. Louis Litjens
  Van Hillenstraat 10, NL – 5988 BH Helden

 

Algemene gegevens

In 1985 werd de Orde in Eupen (B), bij gelegenheid van het daar plaatsvindend Europees Schutterstreffen, opgericht. Stichter van deze Orde was de EUROPESE GEMEENSCHAP VAN HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN – EGS. Als Grootmeester trad aan Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Dr. Otto von Habsburg, lid van het Europees Parlement. De Orde werd statutair verbonden aan het Huis Habsburg, dat in elk geval de Grootmeester aanwijst. Zo werd als opvolger van Dr. Otto von Habsburg op 31 augustus 2008 in de Kaiserdom in Aken zijn zoon Karl von Habsburg als nieuwe Grootmeester beëdigd.

Mensen die zich hebben ingespannen te werken aan de ontwikkeling van het Christendom en van een Christelijk Europa worden met de daarbij horende Insignes in de Orde opgenomen.

Heel wat mensen uit heel Europa konden al voor de Orde en de EGS worden geïnteresseerd. Vertegenwoordigers van de Kerk, Staatslieden, politici maar ook veel mensen die enkel geloven in dit Europa en die Christelijke waarden in het oude Europa willen behouden, zijn tot de Orde toegetreden.

Via de investituur wordt men lid van de Orde. Op dit moment telt de Orde meer als 300 leden.

De Orde is een gemeenschap die zich ten doel heeft gesteld onder het motto: PRO DEO PRO EUROPACHRISTIANI UNITATE PRO VITA (voor God, voor een verenigd Christelijk Europa, voor het leven) zich in te zetten voor de vreedzame ontwikkeling van een verenigd Christelijk Europa.
Een belangrijk gegeven voor de Orde is de band met de Katholieke kerk. Toch heeft de Orde conform zijn statuut een geloofsoverschrijdend Christelijk karakter en zij heeft dan ook structuren vastgelegd die ruimte bieden aan passende commanderijen, zodat ook bij stijgende ledenaantallen een goede organisatie gewaarborgd is.

De organisatie van de Orde

De orde wordt geleid door het Ordekapittel. De Grootmeester zit het Kapittel voor. De organisatie van de Orde wordt geleid door de griffier van de Orde.

De vormgeving van de EGS in vijf regio’s leende zich ook goed voor de regionale opzet van de Orde. Net zoals bij de EGS het geval is, bestaat de Orde uit vijf commanderieen. De commandeuren van de Orde hebben als leider van elke commanderie zitting en stemrecht in het Ordekapittel.

Commanderie 1: Duitsland, ten noorden van de Main
Commanderie 2: Duitsland, ten zuiden van de Main, Oostenrijk, Zwitserland en Italië
Commanderie 3: Scandinavië, Groot Brittannië en Nederland
Commanderie 4: België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Griekenland
Commanderie 5: Oost Europa met op dit moment als zwaartepunt Polen, Kroatië en Tsjechië

Wat houdt de Orde in

PRO DEO PRO EUROPAE CHRISTIANI UNITATE PRO VITA

Je inzetten voor God, voor het geloof, is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Ook de Orde wil deze uitdaging aan. Gebaseerd op een eeuwenoude traditie heeft het gildewezen in Europa op vele manieren relatie met belangrijke elementen van het Christendom en van daaruit de ontwikkeling van de Christelijke waarden borgen en verder helpen ontwikkelen. Het waarborgen van de grote Christelijke waarden, die hun neerslag kennen in de tien geboden, is een belangrijk uitgangspunt van de Orde. De Orde stelt zich voor alles ten doel het Christelijke karakter van het Schuttersgildenwezen in stand te houden, te versterken en uit te dragen.

Juist in het perspectief van een zich van het geloof afwendende samenleving is het voor de Orde een belangrijke taak zich in te zetten voor een verenigd, Christelijk Europa.
Het Christelijke Europa moet zijn meer dan 2000 jaar oude gekoesterde en ontwikkelde waarden en structuren behouden. Daarbij gaat het er om aan het Christelijk geloof in alle openheid en overtuiging uiting te geven. Christelijke tolerantie brengt met zich mee dat ook andere religieuze geloofsgemeenschappen een plaats wordt geboden.

Je inzetten voor het leven is een ander belangrijk thema binnen de Orde. Leven is door God gewild, waar dat leven wordt bedreigd moet de Orde zich laten horen, of het nu is door geweld, door wetgeving of door menselijk handelen. Daarvoor is moed nodig, maar het mag niet zo zijn dat het menselijk leven in gevaar komt.
Daarom zal de Orde mensen die bescherming nodig hebben deze ook bieden en overal – gevraagd of ongevraagd – luid en duidelijk voor hun leven opkomen.

Op dit fundament is de Orde gebouwd en hebben de leden zich daaraan verbonden. Persoonlijk engagement van elk individueel lid van de Orde met elke geleding van de samenleving is daarbij geboden. Ook wordt van de individuele leden van de Orde gevraagd om te werken aan de oecumenische gedachte en verdraagzaamheid voor andere geloofsrichtingen. Van ieder lid van de Orde wordt daarbij een onbesproken levenswandel gevraagd

Contactadres

Griffier van de Orde
Peter-Olaf Hoffmann
Jahnstrasse 6, 41541 Dormagen
Tel. +49 (0) 2133 – 257225 (kantoor)
Fax +49 (0) 2133 – 257379
E-Mail: generalsekretaer@e-g-s.eu

Zum Seitenanfang Seite weiterempfehlen Druckversion Kontakt  Barrierefrei Datenschutz  Impressum